Makaleler

01.02.2019 İla 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak (TÜRMOB Sirküleri)

01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar için, var olan prim desteğine ilaveten bu sigortalıların işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar,  işverenin  borçlarına veya 2019 Aralık ayı dahil  tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir.

21.02.2019 kabul tarihli ve 7166 sayılı kanunun 8irinci maddesi ile işverenlere ilave istihdam sağladıkları her işçi için 3 ay boyunca ücret desteği de sağlayan yeni bir destek uygulamaya alındı.

  • İşçinin 01.02.2019-30.04.2019 tarihlerinde işe alınmış olması,
  • İŞKUR 'a kayıtlı aktif iş arayan pozisyonunda olması,
  • 2018 yılı içinde sigortalı bildirilen en düşük aydaki çalışan sayıya ilave işçi olması, (örneğin 2018 yılında işyerinde en düşük çalışan sayısı Mart ayında ve 17 olsun, 01.03.2019 tarihinde işe giren personel için 2019/03,04,05 aylarında 18 ve üstünde sigortalı bildirimi yaptığımız her ay diğer şartlar da sağlandığı takdirde bu destek olacak.)
  • Bu işçinin uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışan olması (Emekli olmaması)
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

şartları ile teşvikten yararlanılacak aydaki sigorta primi gün sayısının 67,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar (30 gün bildirilen teşvikli için toplam 2.020,80 TL) hazinece işverene destek olarak sağlanacak. Bu destek işverenin cari ay prim borçları dahil SGK 'ya olan borçlarından mahsup edilerek ödenecek, işverene nakden bir ödeme yapılmayacak.

Bu destekten maksimum şekilde yararlanılması için öncelik arz eden husus çalışanların İŞKUR kaydının en geç sigortalı işe giriş bildirgesinin verildiği tarihte iş arayan durumu "AKTİF" olacak şekilde yapılmış olması. Özetle bu destek kapsamına giren her personel için asgari ücrete kadar olan tüm maliyet (ücret dahil) hazinece karşılanacak.

2019 Asgari Ücret Desteği ve Bölgesel Teşviklerin Süre Uzatımı Hakkında

Birçok işverenin merakla beklediği asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam edip etmeyeceği ile ilgili soru işareti 7162 sayılı "GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile giderilmiş oldu. 

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi ve 06.12.2019 gün ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca, 01.01.2019 tarihinden itibaren, tebligatların elektronik yolla yapılması zorunlu olduğu, ilgili mevzuatta yer alanlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

15.03.2018 tarihinden önce kurulan firmalar için oluşturulan UETS bilgilerinin (e-tebligat adresi ve kullanım şifresi) alınması için en kısa zamanda İl Ticaret Müdürlüklerine müracaat ederek almaları gerekmektedir.