Makaleler

Torba Yasaya Göre İşçilik Maliyetlerini Azaltma Yöntemleri

İşsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması ile kadınların ve gençlerin işgücüne katılımına imkân verilmesi, çalışanların vasıflarının artırılması, mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi gibi nedenlerle çıkarılan teşvik kanunlarına ilave olarak 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 6111 sayılı kanun ile işverenlere yönelik sigorta prim indirimini öngören yeni bir teşvik uygulaması getirilmiştir. Bu bağlamda emek yoğun sektörlerin (otel işletmeleri gibi) bu teşviki dikkate alması maliyetlerini baskı altında tutması için büyük önem arz etmektedir.

Kısa Vadeli Sigorta Piriminde Değişiklik

Mevcut uygulama; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Prim Oranları ve Devlet Katkısı başlıklı 81-c maddesinde yer alan düzenleme “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren tarafından ödenir, şeklindeydi.