Kısa Vadeli Sigorta Piriminde Değişiklik

Kısa Vadeli Sigorta Piriminde Değişiklik

Mevcut uygulama; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Prim Oranları ve Devlet Katkısı başlıklı 81-c maddesinde yer alan düzenleme “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren tarafından ödenir, şeklindeydi.

Kısa Vadeli Sigorta Piriminde Değişiklik

Yeni uygulama; 19.Ocak.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme sonrasında daha önce iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları prim oranında % 2’nın altında olan işyerlerinde artış söz konusu olurken bu oran iş kazası ve meslek hastalığı bakımından %2 üzerinde olan işyerleri içinde sigorta primlerinde bir azalış söz konusu olacaktır.