Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği içinde bulunulan genel, sektörel veya bölgesel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerden doğan ve işyerinin normal çalışma saatlerinin 3’te bir oranında azalmaya gitmesi durumunda veyahut süreklilik koşulu aranmaksızın tamamen ya da kısmen 4 hafta süreyle işin durduğu hallerde, üç ayı aşmamak koşuluyla (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlamaktadır. 

Bu destek kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ve genel sağlık sigortası primi desteği sağlanmaktadır. Bir işyerinde kısa çalışma ödeneği uygulanabilmesi için işverenin bahsi geçen sebeplerden dolayı işyerinde çalışmanın azaldığını veya durduğunu İŞKUR’a bildiren bir başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru üzerine iş müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda işverenin talebi sonuca bağlanmaktadır. İş Müfettişinin incelemesi sonucu uygun bulunan başvurunun yanında işçilerinde kısa çalışma ödeneği için gereken İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar), şartını taşıması gerekmekte ve kısa çalışma ödeneği listesinde adının geçmesi gerekmektedir.

Başvurusu İŞKUR tarafından onaylanan işveren bunu işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder. İlan yoluyla ulaşamadığı işçilere ise yazılı olarak bildirim yapmalıdır. Bu bildirimlerden sonra ise kısa çalışma listesi güncellenerek İŞKUR’a bildirilmelidir.

Kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Asgari ücretle çalışmakta olan bir işçinin kısa çalışma ödeneği şu şekilde hesaplanır;

Son 12 ay asgari ücretle çalışmakta olan: 2029,50 *60/100=1.217,70 TL 

Bu tutardan damga vergisi çıkartılır. 1217,70- 9,24 TL= 1.208,46 TL olarak hesaplanır.

Kısa Çalışma Uygulanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

• Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

• Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.

• Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Son olarak kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.