İş Kazası Olmayan İşverene Prim Teşviki

İş kazası olmayan işverenlerin bu teşvikten faydalanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşıyor olmaları yeterlidir. Ayrıca işverenlerin bu teşvikten faydalanmak için kuruma başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Tıpkı asgari ücret teşviki gibi kurumca yapılacak teşvik sistemi gibi olacaktır.

 

Kapsamdakiler:

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp, ondan fazla çalışan bulunan ve son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerleri

Yararlanma Şartları:

% 1 oranındaki işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilmesi için;

1- İş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması,
2-10 sigortalıdan fazla (en az 11) çalışanının bulunması (Türkiye genelinde birden fazla çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren iş yeri bulunan işverenlerin çalışan sayısının 10'dan fazla olup olmadığının tespitinde, bu iş yerlerinin çalışan toplam sigortalı sayısı esas alınacak),
3- İş yerinde son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmemiş olması
gerekmektedir.

Yararlanma Süresi:

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yeri işverenleri, söz konusu teşvikten takip eden takvim yılından itibaren üç yıl boyunca yararlanabileceklerdir.

Destek Oranı:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ilave edilen Ek-4. madde ile çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösterip, ondan fazla çalışan bulunan iş yerlerinde sigortalıların prime esas kazançları üzerinden % 3 oranında kesilen işsizlik sigortası primi, son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde % 1’i sigortalı hissesi, % 1’i işveren hissesi olmak üzere toplam % 2 oranında kesilecektir.

Teşvik Notu:

Yasa’da, ondan fazla çalışan şartına hangi tarihten itibaren bakılacağı hususunda bir hüküm yer almamakla birlikte, teşvikten yararlanılmadan önceki üç yılda çalışan sayısı ondan az olsa bile, kapsama giren iş yeri işverenleri takip eden takvim yılı başından itibaren üç yıl içinde en az on bir sigortalı istihdam ettikleri takdirde, % 1 oranındaki işsizlik sigortası primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabileceklerdir.

- İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalıdır. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
- Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi olmamalıdır.