Farklılık Gösterilecek Aylarda Sgk’ya Bildirilecek Prim Gün Sayıları

Farklılık Gösterilecek Aylarda Sgk’ya Bildirilecek Prim Gün Sayıları

Farklılık Gösterilecek Aylarda Sgk’ya Bildirilecek Prim Gün Sayıları Bilindiği üzere güneş takviminde Şubat ayı haricindeki bazı aylar 30 gün, bazı aylar 31 günden oluşmaktadır. Bu şekilde; Şubat ayında ve 31 günden oluşan aylarda (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Aralık) sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasında Kurum’a bildirilmesi gereken sigortalılara ait prim gün sayılarının nasıl belirleneceği ve bu aylarda çeşitli nedenlerle Kurum’a eksik çalışma gün sayısı beyan edilmesi gerektiğinde, sigortalı prim gün sayılarının nasıl hesaplanması gerektiği konusunda uygulayıcılar arasında tereddütler artarak devam etmektedir.

Bu tereddütler ve ihtilaflı konular ancak konunun mevzuat temelinin tam olarak ortaya konulması, Kurum’un değişik zamanlarda konu hakkında verdiği aynı yöndeki görüş yazılarında belirtilen hususların bütünsel bir yaklaşımla ve uygulamaya dönük örneklerle ortaya konulması ile giderilebilir.

Bu sebeple konuyla ilgili örnekler çerçevesinde “Şubat ve 31 günden oluşan aylarda SGK’ ya bildirilecek prim gün sayıları” makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik düzenlemeleri bakımından sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, yıllık ücretli izin gün sayılarının, izin ücretlerinin, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de belirlenmiştir. Sosyal güvenlik düzenlemeleri ilk çıktığı günden bu yana, ilgili aydaki gün sayısını 28,29,30 veya 31 gün sürmesini dikkate almaksızın 30 gün, bir yıldaki gün sayısını ise 360 gün olarak kabul etmiştir. Düzenlemeye göre Şubat ayında veya diğer aylarda, ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın tam çalışması olan sigortalıların bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na otuz gün üzerinden yapılacaktır. İşçinin Ücreti Ne Kadar Olacak? Günlük ücretle çalışan işçilere Şubat ayında fiilen kaç gün çalışmışsalar o kadar gün üzerinden ücret tahakkuk ettirilip ödenecek. Diyelim; 2012/Şubat ayında günlük asgari ücretle eksiksiz çalışmış işçinin ücreti (29.55 x 29 = 856,95.-TL) ödenecektir.

Denilebilir ki; asgari ücret hâlihazırda aylık 886,50 TL ve biz bunun altında ödeme yapıyoruz, yasaya aykırı olmayacak mı? Hayır, bir sorun yok. Şöyle, bu noktada karışıklığa neden olan asgari ücretin aylık olarak belirlendiğinin zannedilmesidir. Oysa öyle değil; asgari ücret günlük belirlenir ve Resmi Gazete’ de de günlük tutar olarak yayınlanır. Dolayısıyla, 3 gün çalışan birisi “3 günlük asgari ücret” hak eder, 30 gün çalışanlar da “30 günlük asgari ücret” hak eder. Burada çalışmanın bildiriminin günlük veya aylık olması durumu değiştirecektir. Örneğin; Ocak ayı 31 çektiği halde 30 gün üstünden yapılan bildirimlerde PEK tutarı 31 günlük ücret çalışma günü ise 30 günlük ücrete tekabül edecektir. Sigorta Gün Bildirimi Nasıl Olmalı? Şubat ayı prim belgelerinin en son 23 Mart 2012′ ye kadar (gece 23.59’a kadar) internet üzerinden SGK’ ya verilmesi gerekiyor. Yukarıda belirttiğimiz üzere, 28 günlük ücret alan aynı işçinin/sigortalının 2012 / Şubat ayındaki SGK’ ya bildirimi ise 30 gün üzerinden yapılacak. Bunun sebebi, sosyal sigorta hukukunda bir ayın 30 gün sayılmasından kaynaklanıyor. Şubat ayında işçi fiilen 29 gün çalışsa bile 30 gün üzerinden SGK’ ya bildirilecek. Keza genel kuralımız şu: Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak bildirilecektir.

Ancak bu noktada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor; Sigorta bildirimin günlük kazanç alt sınırı günlük asgari ücret olup, Şubat ayı 28 gün çekince bu tutar aylık 886,50 TL olmayacak. Kanun gereği sigorta uygulamasında aylık gün sayısı 30 olacağı için (30 x 29.55 = 886,50.-TL) üzerinden prim hesaplanarak Kuruma ödenecek. Şu halde; Şubat ayında işveren işçisine gerçekte 856,95.- TL ödediği halde, bu işçinin sigorta primini 886,50.- TL üzerinden ödeyecek. İki günlük farkın primi de işverenden tahsil edilmiş olacak. İşçi Şubat Ayı İçerisinde İşe Başlarsa? Şubat ayı içinde işçi işe başladığında sigorta gününün kaç gün olacağı diğer bir sorun olarak uygulamada karşımıza çıkmakta. Diyelim; işçi 15 Şubat 2012’da işe başladı. Sigorta günü kaç olacak? Böylesi bir durumda yapılması gereken, parmak hesabı ile ay sonuna kadar kaç gün çalışmış olduğunun tespitidir. Buna göre, bu işçi Şubat ayında (29 – 14 = 15) gün üzerinden sigortalı bildirilecektir. İşten ayrılırsa işçinin Şubat ayı içerisinde işten ayrılması halinde de sigorta günü yine parmak hesabı ile bulunacaktır. Örneğin; 19 Şubat 2012 gününü de çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalının gün sayısı 19 olacaktır.

Şubat Ayı içerisinde Eksik Nedeni Bulunması? Öteden beri işyerinin çalışanı olan işçi Şubat ayı içinde ücretsiz izin kullanırsa ya da istirahat raporu alırsa sigorta günü kaç olacaktır? Şubat ayında tam çalışması olan bir sigortalı için yapılacak bildirimde, sigortalı gün sayısı otuz olacaktır. Ancak bu sigortalı Şubat ayında bir gün işe gelmediği takdirde çalıştığı veya çalışmış sayılacağı gün kadar bildirimi yapılacağından, bildirilecek gün sayısı yirmiyedi olacaktır. Bu açıdan baktığımızda Şubat ayında bir günlük noksan bildirim sigortalıya üç gün olarak yansıyacaktır. Örneğin; 2012 / Şubat ayı içinde işçi 10 gün rapor aldı ise, SGK ya sigorta bildirim gün sayısı (29 – 10 = 19) şeklinde yapılacaktır. Burada yer verdiğimiz örnek günlük ücretle (günlük asgari ücretle) çalışan işçi için yapılmıştır. İşçinin yevmiyeli değil de aylık ücretle (maktu aylık ücretle) çalışması durumunda hesap farklı olacaktır. Şöyle; 2012 / Şubat ayı içinde 10 gün rapor alan aylık ücretli işçinin gün sayısı ise (30-10=20) gün olacaktır.

Sonuç olarak; Şubat ayı ve 31 günden oluşan aylarda SGK’ ya bildirilecek prim gün sayıları konulu makalemizi özetle izah etmek gerekirse; Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları bakımından, Şubat aylarında ve 31 günden oluşan aylarda geçerli ve yasal nedene dayalı eksik gün bildiriminin söz konusu olması durumunda ilgili sigortalının prim ödeme gün sayısı hesaplanırken ay içindeki eksik günler 30 günden değil, ilgili ayın kaç günden meydana geldiğine bakılarak hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu yaklaşım gereğince herhangi bir geçerli nedene dayalı eksik gün bildirimi ile oluşan eksik günlerle ay içinde işe giriş veya işten çıkış nedeniyle oluşan eksik günler aynı kapsamda kabul edilmektedir. Çünkü her iki durumda da normalde bir ay kaç günden meydana gelirse gelsin prim gün sayısı bildiriminde otuz gün olarak kabul edildiğinden, eksik gün bildirimi nedeniyle ay bütünlüğü bozulmaktadır. Bütünlüğü bozulan bir ayda prim gün sayısının artık 30 gün üzerinden değil, ayın kaç günden oluştuğuna (28, 29 ve 31 gün) bakılarak hesaplanması gerekmektedir. Kısa vadeli sigorta piriminde değişiklik Sosyal Güvenlik Kurumu Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm işyerleri için 01.09.2013 tarihi itibariyle % 2 olarak uygulanacaktır.