Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

Elektronik Tebligat Hakkında Açıklama

 15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, 01.01.2019 tarihinden itibaren, tebligatların elektronik yolla yapılması zorunlu olduğu, ilgili mevzuatta yer alanlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanıcısının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olan elektronik tebligat işlemi, PTT tarafından yürütülecektir.

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 06.12.2018 tarihli Resmî Gazetede, “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre;

− 15.03.2018 tarihinden önce kurulan firmalar: Bu firmalar için e-tebligat adresleri otomatik olarak oluşturmuştur. Şirket imza yetkilisi veya vekili İl Ticaret Müdürlüğü’ ne başvurup e-tebligat adresi ve şifresini teslim alabilir. Dolayısıyla bu şirketlere elektronik tebligat zorunluluğu, e-tebligat adresi ve şifrelerini aldıkları andan itibaren başlayacaktır.

− 15.03.2018 tarihinden sonra kurulan; 

• Firmalar: Kuruluş tarihinden itibaren 1 ay içinde Ticaret Bakanlığı’ na

• Avukatlar, Arabulucular: Baro’ ya

• Bilirkişiler: Bilirkişi Daire Başkanlığı’ na

• Dernekler: Dernekler Dairesi Bakanlığı’ na

• Okullar: Millî Eğitim Bakanlığı’ na

• Gerçek Kişiler (Başvurusu Zorunlu Olmayanlar): PTT’ ye başvuru yapıp e-tebligat adres ve şifresi alabilirler.

• Tasfiye Halindeki Firmalar: Tasfiye halindeki firmalar için E tebligat başvurusuna gerek bulunmamaktadır.

 Düzenleme ile getirilen elektronik tebligat adresi olup, daha önce alınmış olan Kayıtlı Elektronik Posta adresleri (KEP) adli işlemlerde geçerliliğini 01.01.2019 tarihi itibari ile kullanıma kapatıldığından geçerliliğini yitirmiştir.

 Gerçek kişiler UETS adreslerini, 01.01.2019 tarihinden itibaren internet üzerinden online başvuru ile veya PTT Merkezlerimizden alabilecektir. E-devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarına da giriş yapabilecektir. 

Diğer detaylar için sonraki sayfaları inceleyebilirsiniz.

 E-Tebligat Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligat.

 Elektronik Tebligat Adresi Nedir?

PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedilen tebligat adresidir.

 UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A. Ş. tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem.

 E-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

• Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.

• Hizmet kalitesini arttırır.

• Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.

• Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.

• Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.  

• Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.

• E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

 UETS adresi nasıl alınır?

 Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için yapılacak başvuru: Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.1. fıkrası kapsamındaki gerçek veya tüzel kişilerin elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olmaları halinde başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT'ye yapılacaktır.

 7101 sayılı kanunun 50.maddesi doğrultusunda 7201 sayılı kanuna eklenen geçici madde uyarınca UETS' nin ilk devreye girme aşamasında tebligat adresi alma zorunluluğu olan mevcut gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler PTT A.Ş tarafından söz konusu maddede belirtilen birimlerden talep edilmiştir. Gelen bilgiler doğrultusunda oluşturulan adresler yine aynı birimler üzerinden dağıtılacaktır.

İsteğe bağlı Ulusal Elektronik Tebligat adresi başvurusu: Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için 1 Ocak'tan itibaren online başvuru sayfası veya PTT Merkezlerinden UETS adresi almak için başvurabilir.

 Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.  

• 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler. 

• Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. 

• Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

• Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar. 

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. (Odalar, barolar, bunların üst kuruluşu olan birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar) 

• Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim şirketler, Limited şirketler, Kolektif şirketler, Komandit şirketler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler.) 

• Noterler. 

• Baro levhasına yazılı avukatlar. 

• Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler. 

• İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. Yukarıda belirtilen kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Başvuru Süresi Ve Yeri

 Elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişiler, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren, elektronik tebligat adresi almak üzere bir ay içinde başvuruda bulunmak zorundadır. Başvurular 01.01.2019 tarihinden itibaren PTT’ye yapılacaktır.

 Başvuruya Eklenecek Bilgi Ve Belgeler

• Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’ e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri. 

• Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’ e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri. 

• Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri. 

PTT, belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

 Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Başvuru

• Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir. 

• PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder: 

a. Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza. 

b. Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza. 

c. Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

 Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması Ve Teslimi

• Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, PTT tarafından elektronik tebligat adresi, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri, esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturulur ve UETS’ye kaydedilir. 

• PTT, oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

 Elektronik Tebligatın Hazırlanması Ve Muhataba Ulaştırılması

• Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ ye teslim eder.

• UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır. 

• Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür. 

• Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir. 

• Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

• Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 Muhatabın Bilgilendirilmesi

• Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir. 

• Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir. 

• Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

 Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Erişimi

 Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

 Tüzel Kişiler Tarafından Ana İşlem Yetkilisinin PTT’ye Bildirilmesi

 Tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir.

Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri; 

a. Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.

b. UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak. 

c. Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek. 

d. Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

 İşlem Ve Delil Kayıtlarının Muhafazası

 İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir: 

a. UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl. 

b. UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl. 

c. Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl. 

d. Delil kayıtları otuz yıl.

 Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması

 Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

 Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

• Tebligatın elektronik ortamda yapılması zorunlu olanlar için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır. 

• Tebligatın elektronik ortamda yapılması zorunlu olmayanlar için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır. 

• Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır. lll Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

 Kullanıma Kapatma İşlemleri

• Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir. 

• PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır.

 Adres Sahibinin Yükümlülükleri

• Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek. 

• Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek.

• Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

 Bilgi, Belge Gönderme Usulü Ve Zorunluluğu

 PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.

 Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiliklere ait bilgi ve belgeler PTT tarafından, 7101 sayılı Kanunun 50. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edilmiştir. Adresler oluşturulduktan sonra yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.