Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Getirilen Yeni Düzenlemeler

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 513 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27 Aralık 2018 tarih  ve 30638 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemeye göre, sistemden ayrılan çalışanların önceki düzenlemede yer alan 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde BİR DEFA olacak şekilde yeniden düzenlendi. Daha önce 2 yıl içinde geri dönüş zorunluydu. Yeni düzenleme ile bu süre 1 yıl uzatılmış oldu. Öte yandan BES'e geri dönüş imkânı tek seferle sınırlandırıldı. Ayrıca değişiklikle kendisine verilen yetki ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecektir.

Düzenleme kapsamında “sistemin başlangıcından bugüne kadar olan dönemde çalışanlarını otomatik emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenler, en geç 2 AY İÇİNDE kendilerine bağlı çalışanların ücretlerinden kesecekleri katkı paylarını emeklilik şirketine aktarmaları halinde, katkı payının emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaktır”  ifadesi yer almıştır.

Çalışan sayısı 5-9 arası olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanların, en geç 1 Ocak 2019'dan sonraki ilk ücret ödemesinden işverenleri tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup  doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacaktır.

Bu maddenin yayım tarihi olan 27 Aralık 2018 itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacaktır.

İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatına haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecektir.